Banner strony

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w 2023 r.

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Posiłek w szkole i w domu

Rodziny wspierające

Rodzina wspierająca

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Żmigrodzie  zaprasza  do  współpracy  osoby  i  rodziny  zainteresowane  wsparciem  rodzin  przeżywających  trudności  w wypełnianiu  swoich  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.

Zostając  rodziną  wspierającą  możesz  podzielić  się  swoim  doświadczeniem  i  wesprzeć  inne  rodziny.  Zasady  powoływania  i  współpracy  rodziny  wspierającej  określają  art.  od  29  do  31  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011 r. o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny  wspierającej  może  być  powierzone  osobom  z  bezpośredniego  otoczenia  dziecka  /np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi/,  które  nie  były  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo oraz nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Rodzinę wspierającą ustanawia  Wójt  Gminy  Nowy  Żmigród  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny  wspieranej  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej  wydanej  na  podstawie  przeprowadzonego  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy  współpracy  asystenta  rodziny,  pomaga  rodzinie  przeżywającej  trudności  w:
1) opiece i wychowaniu  dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu  podstawowych  ról  społecznych.

Z rodziną wspierającą  Wójt  Gminy  Nowy  Żmigród  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny  wspieranej  zawiera  umowę,  która  określa  zasady  zwrotu  kosztów  związanych  z  udzielaniem  pomocy  /np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację/,  o  której  mowa  w  29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby  chętne  do  pełnienia  funkcji  rodziny  wspierającej  mogą  zgłaszać  swoją  kandydaturę  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Żmigrodzie.  Po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Kierownika  Ośrodka  /na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego/  z  rodziną  wspierającą  podpisana  zostanie  umowa,  na  podstawie  której  rodzina  wspierająca  uprawniona  będzie  do  zwrotu  kosztów  związanych  z  udzielonym  wsparciem.   

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.)

Dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022 r. poz. 2687). Ustawa przewiduje m. in. wsparcie dla gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliwa na cele grzewcze.

Do tej pory ze wsparcia skorzystały gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania było zasilane paliwami stałymi (węgiel i paliwa węglopochodne), gospodarstwa ogrzewające się za pomocą drewna kawałkowego, peletem drzewnym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG oraz przy pomocy kotła olejowego. Wnioski na te dodatki można było składać do 30.11.2022 r.

Wsparcie dla gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliwa na cele grzewcze w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Dodatek do gazu stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Kto może ubiegać się o refundację:

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 1500 zł na osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie ponosi koszty wynikające z faktury za zakup paliwa na cele grzewcze.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny.

Gdy wniosek o refundację złożony jest w okresie:
– od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
– od 1 sierpnia – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:
– 
do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687).

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Program asystent rodziny na rok 2022 r.

Gmina Nowy Żmigród realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa (ze środków Funduszu Pracy) w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

znaki strona www

Wysokość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1 500,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi: 4 675,39 zł.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 18.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie polega na dofinansowaniu jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenie Programu tj. 18 listopada 2022 r.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 3 000,00 zł brutto dla każdego zatrudnionego asystenta rodziny spełniającego warunki Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Do ustawowych zadań asystenta rodziny należą w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem; pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

plakat budżet państwa

Informacja dotycząca udziału w Programie Osłonowym „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród” na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że Gmina Nowy Żmigród realizuje Program Osłonowy „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród”  na rok 2023.

Celem Programu jest  poprawa  bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych z terenu Gminy Nowy Żmigród przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Program skierowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Osoby przystępujące do Programu  obligatoryjnie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
– posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Żmigród,
– mieć ukończony 65 rok życia,
– posiadać problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
– prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługą „opieki na odległość” w pierwszej kolejności objęte zostaną osoby w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujące teren Gminy Nowy Żmigród, które korzystają z usługi teleopieki od 2022 r.

W przypadku rezygnacji ww. uczestnika, Programem Osłonowym zostaną objęte nowe osoby, spełniające kryteria kwalifikowalności.

Wnioski dotyczące przystąpienia do Programu dostępne są w siedzibie Ośrodka, pok. nr 7.

Wniosek o przystąpienie do Programu Osłonowego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, pokój nr 7, w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek  – w godzinach 7:30–15:30;
– środa – w godzinach 7:30–17:00;
– piątek – w godzinach 7:30–14.00.

Pracownik przyjmujący wnioski: Pani Angelika Stryczniewicz.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.

Uchwała w sparwie Programu osłonowego

X