Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?
Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców – na czas nieokreślony, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
– w wieku do 18. roku życia,
 – w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się:
   a) w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
   b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki – zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 – bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?
Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Nowy Żmigród mogą składać wnioski w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30–15.30,
– środa 7.30-17.00,
– piątek 7.30-14.00.

Wniosek o przyznanie Karty można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Więcej informacji na stronie internetowej:  https://rodzina.gov.pl/

Szczegółowe informacje można również uzyskać w GOPS w Nowy Żmigrodzie lub pod numerem telefonu: 13 44 826 22.

Jak uzyskać mKDR?
1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny można po złożeniu wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub można złożyć go w urzędzie gminy.
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazano osoba otrzyma numer swojej karty. Na telefon komórkowy przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
3. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
4. Aplikacja poprowadzi automatycznie do uruchomienia mKDR na smartfonie.

Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
– rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka,
– aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,
– funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji,
– użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”,
– aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.,
– aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp – podając kod pin.

Jakie dokumenty należy dołaczyć do wniosku o KDR?
Składając wniosek o przyznanie Karty Duzej Rodziny, przedstawia się w szczególności:
–  w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmiej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
– dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
– dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
– dzieci powyżej 18. roku życia które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
– w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
– w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
– w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
– w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,

– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP. Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Informujemy, że od 1 marca 2020 r. zmianie ulega wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Opłata wynosić będzie: 9,78 zł. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. domówienie drugiej (dodatkowej) formy Karty podlega opłacie w wysokości: 9,21 zł, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przed 1 stycznia 2018 r. Możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, o którą zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywała jedynie do końca 2019 roku.

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym – ZKDR-02

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

Oświadczenie

WYSZUKIWANIE PARTNERÓW KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348 ze zm.)
 
 

Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny

W kwietniu 2021 roku sejm uchwalił nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, która jeszcze w czerwcu spowoduje kilka istotnych zmian. Wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Nie będzie już potrzeby składania wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. 

Co dokładnie zakłada nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny? 

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli również wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak było to w aplikacji mKDR).

Zmianie ulega również opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej (plastikowej) formy Karty. Koszt w obu przypadkach wynosić będzie 10,00 zł.

Dotychczasowa aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Posiadacze KDR, chcący korzystać z elektronicznej formy tej Karty będą musieli pobrać i zainstalować na swoje urządzenia mobilne aplikację mObywatel.

Czym jest mObywatel?

To cyfrowy portfel na dokumenty i usługi.

Dzięki aplikacji:

  • bezpiecznie pobierasz i okazujesz swoje dane,
  • realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,
  • przechowujesz potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
  • potwierdzasz nabyte uprawnienia kierowcy,
  • sprawdzasz swoje punkty karne,
  • okazujesz i sprawdzasz dane swojego samochodu,
  • korzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Link do pobrania aplikacji:

https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1