Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych oraz dodatkowych uprawnień.  Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny?
Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców – na czas nieokreślony, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
– w wieku do 18. roku życia,
 – w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się:
   a) w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
   b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki – zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 – bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?
Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wielodzietne rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Nowy Żmigród mogą składać wnioski w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30–15.30,
– środa 7.30-17.00,
– piątek 7.30-14.00.

Wniosek o przyznanie Karty można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-UsługowejEmp@tia>.

Więcej informacji na stronie internetowej:https://rodzina.gov.pl/

Szczegółowe informacje można również uzyskać w GOPS w Nowy Żmigrodzie lub pod numerem telefonu: 13 44 826 22.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o KDR?
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:
–  w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
– dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
– dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
– dzieci powyżej 18. roku życia które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
– w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
– w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
– w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
– w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP. Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2023 r. 13 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, wynosi 10 zł.

Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Aplikacja mObywatel
mKDR w mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w urzędzie miasta/gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.
2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1
3. Uruchom aplikację mObywatel.
4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
Nie: przejdź do kolejnego punktu.
8. Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym – ZKDR-02

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

Oświadczenie

WYSZUKIWANIE PARTNERÓW KARTY DUŻEJ RODZINY

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744 ze zm.)