Zespół interdyscyplinarny

Czym jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.  

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W Gminie Nowy Żmigród zespół interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 14 września 2023 r.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W Gminie Nowy Żmigród w skład zespołu wchodzą przedstawiciele:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie;
- Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie;
- Szkoły Podstawowej w Łężynach;
- Szkoły Podstawowej w Kątach;
- Szkoły Podstawowej w Łysej Górze;
- Szkoły Podstawowej w Nienaszowie;
- Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie;
- Stowarzyszenia „Kopernik”;
- Sądu Rejonowego w Jaśle.

Jakie są zadania zespołu interdyscyplinarnego?

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w jego skład, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";
8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego jest Pani Anna Miśkowicz – Pracownik Socjalny,
tel. 13 448 26 22.

Wszelkich informacji oraz pomocy w związku z przemocą domową udziela w godzinach urzędowania tut. Ośrodka, tj.:
- poniedziałek, wtorek, czwartek  w godzinach 7:30 – 15:30;
- środa w godzinach 7:30 – 17:00;
- piątek: 7:30 – 14.00.