Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej www.gopsnowyzmigrod.pl: 30.12.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:
• multimedia nadawane na żywo,
• multimedia opublikowane przed dniem 23.09.2020 r.,
• mapy,
• treści, które nie zostały przez GOPS w Nowym Żmigrodzie wytworzone.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 30.12.2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Korzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika że strona internetowa www.gopsnowyzmigrod.pl spełnia wymagania.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powiększanie czcionki − klawisz Ctrl i + (plus).

Pomniejszanie czcionki − klawisz Ctrl i – (minus).

Ustawienia domyślne czcionki − klawisz Ctrl 0 (zero).

Przełączanie między zakładkami − klawisz Tab.

Przewijanie strony w górę − klawisz PgUp.

Przewijanie strony w dół − klawisz PgDn.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Strona internetowa GOPS posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• widok standardowy strony,
• wysoki kontrast,
• powiększanie tekstu,
• zmniejszanie tekstu,
• tryb nocny,
• szeroki układ strony.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Mrugał, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 44 826 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie prowadzi 1 wejścia główne wprost z parkingu i jedno ewakuacyjne.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.