Banner strony

Rekrutacja do działań CRAS

PWD 2024

Informujemy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w projekcie pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” - Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna, w ramach działań organizowanych przez Stowarzyszenie CRAS.

Działania przewidziane do realizacji obejmują min:

 • konsultacje dietetyczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych;
 • konsultacje prawne dla rodziców/ opiekunów prawnych;
 • superwizje dla rodzin;
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych;
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne dla rodziców/ opiekunów prawnych w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
 • coaching dla rodzin;
 • trening umiejętności wychowawczych;
 • wyjazdy terapeutyczne dla rodzin przeżywających trudności.
Formularze rekrutacyjne dostępne są:

Formularze rekrutacyjne można składać:

 • osobiście:

– w lokalnym biurze projektu Partnera, tj. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pok. nr 6 w godzinach urzędowania, tj.
– poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30;
– środa – w godzinach 7:30–17:00;
– piątek – w godzinach 7:30–14.00

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pokój nr 6, tel. 13 4482621, 13 4482646 w godzinach urzędowania, tj.
  – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30;
  – środa – w godzinach 7:30–17:00;
  – piątek – w godzinach 7:30–14.00
 • Stowarzyszeniu „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, ul. Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów, tel. 691 182 539, 784 405 402

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Załącznik nr 1.1 do Formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie dotyczące sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem

Oświadczenie o występujących w rodzinie trudnościach w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Rekrutacja do  projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

Gmina Nowy Żmigród / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie rozpoczyna nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”- Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zadanie nr 8: Utworzenie i funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Nowym Żmigrodzie

Realizator: Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie

Rodzaj wsparcia: zajęcia dla dzieci i młodzieży w Placówce Wsparcia Dziennego w Nowym Żmigrodzie

Działania przewidziane do realizacji obejmują:

 • wsparcie psychologiczne - dostosowane do potrzeb dzieci
 • trening kompetencji społecznych
 • trening skutecznego uczenia się
 • zajęcia arteterapeutyczne
 • zajęcia z dogoterapii
 • wyjazdy/wyjścia m.in. do kina, teatru, muzeum, Generatora Nauki, Alpako-Zagrody, Stajni Galicji, pijalni czekolady w Korczynie, na warsztaty zdobienia bombki choinkowej, warsztaty robienia pizzy, warsztaty garncarskie
 • wydarzenia okolicznościowe – Dzień Dziecka, rodzinne spotkania Mikołajkowe i Andrzejkowe
 • wyżywienie dzieci korzystających z zajęć tj. suchy prowiant, w tym m.in. napoje, owoce, jogurty, kanapki, ciastka, itp.
 • transport wychowanków do placówki
 • ubezpieczenie wychowanków od nieszczęśliwych wypadków
 • warsztaty psychologiczne dla rodziców z zakresu: „Radzenie sobie ze złością i agresją dziecka" oraz warsztaty „Szkoła uczuć dla Rodziców”

ZADANIE 8

UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W NOWYM ŻMIGRODZIE

REALIZATOR ZADANIA

GMINA NOWY ŻMIGRÓD / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

KRYTERIA OBLIGATORYJNE

KRYT. 1, 2 i 3 NALEŻY SPEŁNIĆ ŁĄCZNIE

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM OBLIGATORYJNEGO

1.       

- osoby w wieku 7-18 r. ż.

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące wieku dziecka zawarte w załączniku do formularza rekrutacyjnego

2.       

- dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej

lub

- dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych  oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze

- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pieczy zastępczej/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie / Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej o przebywaniu w pieczy zastępczej

- postanowienie sądu dotyczące konieczności uczęszczania dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego

- zaświadczenie/opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej o trudnościach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie (dotyczy beneficjentów OPS, u których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze) lub

- zaświadczenie/opinia psychologa/pedagoga szkolnego o stwarzaniu przez dziecko trudności opiekuńczo-wychowawczych/ o trudnosciach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie lub

- oświadczenie o trudnosciach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie (dotyczy osób, u których występują trudnosci opiekuńczo-wychowawcze – osoby nie będące beneficjentami OPS)

3.       

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Nowy Żmigród

- oświadczenie o zamieszkaniu zawarte w formularzu rekrutacyjnym

KRYTERIA PREMIUJĄCE (DAJĄCE PIERWSZEŃSTWO PRZY REKRUTACJI)

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM PREMIUJĄCEGO

1.

- osoba z niepełnosprawnością (+1 punkt)

- orzeczenie o  niepełnosprawności lub inne zaświadczenie zawarte w definicji Osób z Niepełnosprawnością zgodnie z Regulaminem Konkursu (jeśli dotyczy)

 

Termin naboru formularzy rekrutacyjnych: 24.04.2024 r. – 15.05.2024 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są:

w lokalnym biurze projektu Partnera:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pok. nr 6 w godzinach urzędowania, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30; – środa – w godzinach 7:30–17:00; – piątek – w godzinach 7:30–14.00
 • na stronie internetowej Ośrodka https://gopsnowyzmigrod.pl/.

Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz rekrutacyjny:

 • osobiście:
- w lokalnym biurze projektu Partnera, tj. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pok. nr 6 w godzinach urzędowania, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30; – środa – w godzinach 7:30–17:00; – piątek – w godzinach 7:30–14.00
- w głównym biurze projektu tj. ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9 (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy biura tj. 7.30-15.30

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres głównego biura projektu: 35-045 Rzeszów,
ul. Hetmańska 9 lub lokalnego biura projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty rekrutacyjne dotyczące niepełnoletnich dzieci, wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

 

Więcej informacji:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pokój nr 6, tel. 13 4482621, 13 4482646 w godzinach urzędowania, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30; – środa – w godzinach 7:30–17:00; – piątek – w godzinach 7:30–14.00

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Formularz rekrutacyjny do zadania nr 8 PWD - dzieci

Formularz rekrutacyjny do zadania nr 8 PWD - rodzice

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie występujących w rodzinie trudnościach w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Oświadczenie dotyczące sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem/dziećmi oraz dzieckiem/dziećmi do 25. roku życia kontynuującymi naukę, zgłoszonymi do udziału w projekcie, będącymi na utrzymaniu rodzica/rodzica zastępczego/opiekuna prawnego

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej

Zaświadczenie o przebywaniu dziecka w pieczy zastepczej

Program Osłonowy „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród” na rok 2024

Celem Programu jest  poprawa  bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Nowy Żmigród poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Program skierowany jest do osób starszych w wieku 60 lat i więcej, wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Osoby przystępujące do Programu obligatoryjnie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Żmigród,
b) mieć ukończony 60 rok życia,
c) posiadać problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
d) prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych m.in. w:
– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, biuro nr 7, tel. 13 448 26 22.

Regulamin uczestnictwa w Programie Osłonowym „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród” na rok 2024

Uchwała

Informacje o projekcie

Placówka Wsparcia Dziennego

Projekt Partnerski pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie  rozpoczyna realizację projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Partnerzy projektu:
1. Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej.
2. Powiat Rzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.
3. Gmina m. Krosno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie.
4. Gmina m. Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
5. Powiat Jasielski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
6. Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
7. Gmina Pruchnik/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku.
8. Powiat Jarosławski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
9. Powiat Krośnieński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
10. Powiat Niżański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
11. Powiat Leżajski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
12. Gmina Nowy Żmigród/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.
13. Powiat Strzyżowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.
14. Powiat Łańcucki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
15. Powiat Stalowowolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.
 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- tworzenie/ rozwój placówek wsparcia dziennego,
- wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,
- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w zakresie powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz upowszechnienie idei rodzicielstwa adopcyjnego,
- kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych/opuszczających pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej,
- tworzenie i funkcjonowanie mieszkań treningowych,
- działania skierowane do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz pochodzących z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- wsparcie kandydatów na rodziców adopcyjnych, wsparcie preadopcyjne i postadopcyjne
- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu.

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, przystosowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania poza ośrodkiem wychowawczym, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych.

Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie realizuje zadanie polegające na utworzeniu i funkcjonowaniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Nowy Żmigród dla 15 dzieci.

Dzięki niej, będziemy rozwijać pasje i zainteresowania dzieci, pomagać rodzicom w opiece i wychowaniu, pomagać dzieciom w nauce, konstruktywnie organizować czas wolny w formie zabaw, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeów.

Łączna wysokość dofinansowania, a zarazem całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Nowy Żmigród to 621 505,00 zł.

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).

X