Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Logo asystent osobisty

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwanym dalej „Programem”, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a), zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

W Gminie Nowy Żmigród planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a średnia ilość godzin na osobę zaplanowana została na poziomie 170 h rocznie. 

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej wynikający z Programu przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie  Karty zgłoszenia (druk w załączeniu)  oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub równoważnym wraz z załącznikami w terminie do 14.03.2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 13 448 26 46,  a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

W załączeniu:

Regulamin Rekrutacji i Realizacji Programu w Gminie Nowy Żmigród

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Karta pomiaru

Oświadczenie Uczestnika

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Karta rozliczenia usługi opieki wytchnieniowej

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Zmiana Programu

plakat budzet panstwa OW