Czyste powietrze

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2 w pokoju nr 12, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, który dostępny jest poniżej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Więcej informacji w sprawie wydania zaświadczenia pod nr telefonu: 13 448 26 08.

Podstawa prawna:
– Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze. zm.).