Rekrutacja do  projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

Gmina Nowy Żmigród / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie rozpoczyna nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”- Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zadanie nr 8: Utworzenie i funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Nowym Żmigrodzie

Realizator: Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie

Rodzaj wsparcia: zajęcia dla dzieci i młodzieży w Placówce Wsparcia Dziennego w Nowym Żmigrodzie

Działania przewidziane do realizacji obejmują:

 • wsparcie psychologiczne - dostosowane do potrzeb dzieci
 • trening kompetencji społecznych
 • trening skutecznego uczenia się
 • zajęcia arteterapeutyczne
 • zajęcia z dogoterapii
 • wyjazdy/wyjścia m.in. do kina, teatru, muzeum, Generatora Nauki, Alpako-Zagrody, Stajni Galicji, pijalni czekolady w Korczynie, na warsztaty zdobienia bombki choinkowej, warsztaty robienia pizzy, warsztaty garncarskie
 • wydarzenia okolicznościowe – Dzień Dziecka, rodzinne spotkania Mikołajkowe i Andrzejkowe
 • wyżywienie dzieci korzystających z zajęć tj. suchy prowiant, w tym m.in. napoje, owoce, jogurty, kanapki, ciastka, itp.
 • transport wychowanków do placówki
 • ubezpieczenie wychowanków od nieszczęśliwych wypadków
 • warsztaty psychologiczne dla rodziców z zakresu: „Radzenie sobie ze złością i agresją dziecka" oraz warsztaty „Szkoła uczuć dla Rodziców”

ZADANIE 8

UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W NOWYM ŻMIGRODZIE

REALIZATOR ZADANIA

GMINA NOWY ŻMIGRÓD / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

KRYTERIA OBLIGATORYJNE

KRYT. 1, 2 i 3 NALEŻY SPEŁNIĆ ŁĄCZNIE

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM OBLIGATORYJNEGO

1.       

- osoby w wieku 7-18 r. ż.

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące wieku dziecka zawarte w załączniku do formularza rekrutacyjnego

2.       

- dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej

lub

- dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych  oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -wychowawcze

- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pieczy zastępczej/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie / Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej o przebywaniu w pieczy zastępczej

- postanowienie sądu dotyczące konieczności uczęszczania dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego

- zaświadczenie/opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej o trudnościach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie (dotyczy beneficjentów OPS, u których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze) lub

- zaświadczenie/opinia psychologa/pedagoga szkolnego o stwarzaniu przez dziecko trudności opiekuńczo-wychowawczych/ o trudnosciach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie lub

- oświadczenie o trudnosciach opiekuńczo-wychowawczych występujących w rodzinie (dotyczy osób, u których występują trudnosci opiekuńczo-wychowawcze – osoby nie będące beneficjentami OPS)

3.       

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Nowy Żmigród

- oświadczenie o zamieszkaniu zawarte w formularzu rekrutacyjnym

KRYTERIA PREMIUJĄCE (DAJĄCE PIERWSZEŃSTWO PRZY REKRUTACJI)

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM PREMIUJĄCEGO

1.

- osoba z niepełnosprawnością (+1 punkt)

- orzeczenie o  niepełnosprawności lub inne zaświadczenie zawarte w definicji Osób z Niepełnosprawnością zgodnie z Regulaminem Konkursu (jeśli dotyczy)

 

Termin naboru formularzy rekrutacyjnych: 24.04.2024 r. – 15.05.2024 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są:

w lokalnym biurze projektu Partnera:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pok. nr 6 w godzinach urzędowania, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30; – środa – w godzinach 7:30–17:00; – piątek – w godzinach 7:30–14.00
 • na stronie internetowej Ośrodka https://gopsnowyzmigrod.pl/.

Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz rekrutacyjny:

 • osobiście:
- w lokalnym biurze projektu Partnera, tj. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pok. nr 6 w godzinach urzędowania, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30; – środa – w godzinach 7:30–17:00; – piątek – w godzinach 7:30–14.00
- w głównym biurze projektu tj. ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9 (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w godzinach pracy biura tj. 7.30-15.30

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres głównego biura projektu: 35-045 Rzeszów,
ul. Hetmańska 9 lub lokalnego biura projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty rekrutacyjne dotyczące niepełnoletnich dzieci, wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny.

 

Więcej informacji:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, pokój nr 6, tel. 13 4482621, 13 4482646 w godzinach urzędowania, tj. – poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach 7:30–15:30; – środa – w godzinach 7:30–17:00; – piątek – w godzinach 7:30–14.00

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Formularz rekrutacyjny do zadania nr 8 PWD - dzieci

Formularz rekrutacyjny do zadania nr 8 PWD - rodzice

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie występujących w rodzinie trudnościach w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Oświadczenie dotyczące sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem/dziećmi oraz dzieckiem/dziećmi do 25. roku życia kontynuującymi naukę, zgłoszonymi do udziału w projekcie, będącymi na utrzymaniu rodzica/rodzica zastępczego/opiekuna prawnego

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej

Zaświadczenie o przebywaniu dziecka w pieczy zastepczej