Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Każdemu podmiotowi (w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe), który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym, przysługuje z tego tytułu świadczenie pieniężne. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie, za okres nie dłuższy niż 60 dni. Przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, nie wcześniej niż od 24 lutego br.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, pokój nr 13, w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek  – w godzinach 7:30–14:30;
– środa – w godzinach 7:30–16:00;
– piątek – w godzinach 7:30–13.00.

Pracownik prowadzący sprawy związane z wypłatą świadczenia:  Ewelina Paluch.

Do jego uzupełnienia wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy, którego się gości, tj. imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – rodzajem i numerem dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Przyznanie i wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, która może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania. Wnioski rozpatrywane są w terminie miesiąca od dnia ich złożenia.

Świadczenie wypłacane jest z dołu za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy.

Aby uzyskać świadczenie za kolejny okres, należy złożyć ponownie wniosek.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wypłatę świadczenia

Załącznik do wniosku

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi