Banner strony

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

aon 2024

Program zapewnia usługę asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, zwanym dalej „Programem”, jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1)     dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
2)     osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a)     o stopniu znacznym lub
b)     o stopniu umiarkowanym lub
c)      traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatek mieszkaniowy

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Jest on przeznaczony na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

„Asystent rodziny w 2023 r.”

Gmina Nowy Żmigród realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa (ze środków Funduszu Pracy) w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Program Asystent rodziny

Wysokość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 5 154,56 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 6 430,80 zł

Termin realizacji zadania: do 31.12.2023 r.

Zadanie polega na dofinansowaniu kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Do ustawowych zadań asystenta rodziny należą w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem; pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny w 2023 roku

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w 2023 r.

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Posiłek w szkole i w domu

Rodziny wspierające

Rodzina wspierająca

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Żmigrodzie  zaprasza  do  współpracy  osoby  i  rodziny  zainteresowane  wsparciem  rodzin  przeżywających  trudności  w wypełnianiu  swoich  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.

Zostając  rodziną  wspierającą  możesz  podzielić  się  swoim  doświadczeniem  i  wesprzeć  inne  rodziny.  Zasady  powoływania  i  współpracy  rodziny  wspierającej  określają  art.  od  29  do  31  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011 r. o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny  wspierającej  może  być  powierzone  osobom  z  bezpośredniego  otoczenia  dziecka  /np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi/,  które  nie  były  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo oraz nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Rodzinę wspierającą ustanawia  Wójt  Gminy  Nowy  Żmigród  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny  wspieranej  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  kierownika  ośrodka  pomocy  społecznej  wydanej  na  podstawie  przeprowadzonego  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy  współpracy  asystenta  rodziny,  pomaga  rodzinie  przeżywającej  trudności  w:
1) opiece i wychowaniu  dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu  podstawowych  ról  społecznych.

Z rodziną wspierającą  Wójt  Gminy  Nowy  Żmigród  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny  wspieranej  zawiera  umowę,  która  określa  zasady  zwrotu  kosztów  związanych  z  udzielaniem  pomocy  /np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację/,  o  której  mowa  w  29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby  chętne  do  pełnienia  funkcji  rodziny  wspierającej  mogą  zgłaszać  swoją  kandydaturę  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Żmigrodzie.  Po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Kierownika  Ośrodka  /na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego/  z  rodziną  wspierającą  podpisana  zostanie  umowa,  na  podstawie  której  rodzina  wspierająca  uprawniona  będzie  do  zwrotu  kosztów  związanych  z  udzielonym  wsparciem.   

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.)

X