Stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po 24 lutym 2022 r.  i pobyt ich jest uznawalny za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy mogą ubiegać się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Świadczenia przyznawane są na podstawie art. 53 specustawy w związku z art. 90d) i e) ustawy o systemie oświaty.

Więcej informacji na temat ww. świadczeń można uzyskać: LINK

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022, poz. 615)

5. Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród