Banner strony

Program Pomocy Dzieciom

Do 7 maja br. trwa nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Zobacz szczegóły

7 kwietnia Ośrodek czynny do godz. 13.00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie
będzie czynny do godz. 13.00.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w 2023 r.

Cel programu:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Posiłek w szkole i w domu

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Posiłek w szkole i w domu28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150% do 200% kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej). 

Dzięki temu pomoc w ramach programu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:
1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

X