Banner strony

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024

Informacja o naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że samorządy mają możliwość pozyskania środków finansowych na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach naboru do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne oraz z niepełnosprawnością do udziału w badaniu dotyczącym usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki. Zależy nam na osobach korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego i innych instytucji wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością.

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że Gmina Nowy Żmigród realizuje Program Osłonowy „Wsparcie Seniorów na terenie Gminy Nowy Żmigród”  na rok 2023.

Celem Programu jest  poprawa  bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych z terenu Gminy Nowy Żmigród przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Program skierowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Osoby przystępujące do Programu  obligatoryjnie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
– posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowy Żmigród,
– mieć ukończony 65 rok życia,
– posiadać problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
– prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkać z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługą „opieki na odległość” w pierwszej kolejności objęte zostaną osoby w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujące teren Gminy Nowy Żmigród, które korzystają z usługi teleopieki od 2022 r.

W przypadku rezygnacji ww. uczestnika, Programem Osłonowym zostaną objęte nowe osoby, spełniające kryteria kwalifikowalności.

Wnioski dotyczące przystąpienia do Programu dostępne są w siedzibie Ośrodka, pok. nr 7.

Wniosek o przystąpienie do Programu Osłonowego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie, pokój nr 7, w godzinach:
– poniedziałek, wtorek, czwartek  – w godzinach 7:30–15:30;
– środa – w godzinach 7:30–17:00;
– piątek – w godzinach 7:30–14.00.

Pracownik przyjmujący wnioski: Pani Angelika Stryczniewicz.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.

Uchwała w sparwie Programu osłonowego

Dostawa żywności - 13 czerwca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.

X